Kazuya, Yuri, Yusuke und Momoko auf dem Weg ins Kino. A6